ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a novenyietrend.hu webshop (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Portál) Általános Adatvédelmi Szabályzatának (https://novenyietrend.hu/aszf/) mellékletét képezi, amely Adatvédelmi tájékoztató célja a Szolgáltató által a Portál látogatóinak, felhasználóinak személyes adatai vonatkozásában végzett adatkezelési tevékenységével kapcsolatos tájékoztatás nyújtása a Portál látogatói részére.

A Szolgáltató a webáruház működtetése során kiemelt figyelmet fordít a kezelésébe kerülő személyes adatok fokozott védelmére. A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag annak érdekében, és ahhoz szükséges mértékben kezeli, hogy a felhasználók által leadott megrendeléseket, továbbá a Portál által biztosított szolgáltatásokat teljesíteni tudja.

A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

A Szolgáltató a Portál használata vonatkozásában a látogatók, felhasználók különböző típusú adatait kezeli. Hangsúlyozzuk, hogy kizárólag a Portál használatának biztosításához, a megrendelések teljesítéséhez, és hozzájárulás alapján a hírlevelek továbbításához szükséges adataidat kezeljük, a szolgáltatásaink teljesítéséhez szükséges mértékben. E körben különösen az alábbi adatokat dolgozzuk fel az alábbi célok mentén:

A Portálra történő regisztrációhoz kapcsolódóan:

Vezetéknév, utónév;

E-mail cím;

Pontos lakcím;

Telefonszám;

Hírlevéllel kapcsolatosan:

Az egyes akciókról, aktualitásokról történő tájékoztatásod érdekében rendszeresen hírlevelet küldünk majd számodra, amennyiben ahhoz a regisztráció során hozzájárulásodat adod, vagy arra külön feliratkozol.

Panaszkezeléshez kapcsolódóan:

A jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve minden vásárlónk számára biztosítjuk, hogy a Portál használatával, de különösen a megrendelt termékek minőségével, a megrendelés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő észrevételeiket, panaszaikat akár írásban akár szóban megtegyék a megjelölt elérhetőségeinken. A beérkező panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel, amely tartalmazza különösen a panaszos nevét, elérhetőségét, panasz tárgyát képező megrendelés adatait. Ezen adatkezelés tehát jogszabályi kötelezettségeinken alapul.

Sütik (cookies) körében:

A kényelmes felhasználói élmény biztosítása érdekében a tartalmak elemzéséhez, a forgalom biztosításához sütiket használunk, erre vonatkozóan azonnal értesítést kapsz, amint megnyitod az oldalunkat. A sütik a böngésződben tárolódnak, és ezek által ismeri fel a weboldal, ha később újra idelátogatsz, valamint pontosabb információkat kapunk arról, hogy a weboldalunk mely része érdekel leginkább. A weboldal Google Analytics-et és Facebook mérőpixelt használ, hogy névtelen információkat gyűjtsön a látogatókról.

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatokat a Portál használatának biztosításához és a megrendelések teljesítéséhez kapcsolódón különböző célokra és mértékben kezeljük, amelynek jogalapja lehet:

a) a felhasználó hozzájárulása;

b) a felhasználó hozzájárulása nélkül a szerződés teljesítésének érdeke, a Szolgáltató jogos érdeke vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Adatkezeléssel, adatfeldolgozással kapcsolatos jogosultságok

Különösen fontos számunkra, hogy bármely felmerülő adatvédelmi problémát kiemelten kezeljünk és a kapcsolódó jogosultságaidról megfelelően tájékoztassunk. A szolgáltatásunk igénybevétele során számos jogszabályban biztosított jogosultsággal élhetsz, amelyeket az alábbiakban gyűjtöttünk számodra össze.

Helyesbítéshez való jog

Amennyiben észleled, hogy az általunk kezelt adataid hibásak, vagy hiányosak kérheted tőlünk, hogy ezen adataidat javítsuk, vagy megfelelően kiegészítsük.

Tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben adatkezelés körében érintett vagy nálunk jogosult vagy arra, hogy tájékoztatást kérj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataidat kezeljük-e, és adatkezelésünk esetén pontosan mely adataidat, milyen célból kezeljük, s esetlegesen kihez továbbítjuk azokat.

Adatok törléséhez való jog

Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult vagy kérni tőlünk személyes adataid törlését:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Jogosult vagy arra, hogy az alábbi indokok fennállása esetén kérd tőlünk az adataid kezelésének korlátozását:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett az adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Fenti esetekben kizárólag jogszabály felhatalmazása, jogos érdek biztosítása, vagy hivatalos szerv megkeresése körében kezeljük adataidat.Ebben az esetben ugyanakkor felhívjuk figyelmed, hogy ilyen esetben előfordulhat, hogy megrendelésed nem tudjuk teljesíteni.

Tiltakozás joga

Amennyiben adataidat közérdekű feladat végrehajtásához, harmadik fél jogos érdekéhez kapcsolódóan kezeljük jogosult vagy ezen adatkezelésünk ellen tiltakozni. Ebben az esetben érintett adataid törlésre kerülnek, ugyanakkor felhívjuk figyelmed, hogy ilyen esetben előfordulhat, hogy megrendelésed nem tudjuk teljesíteni.

Adathordozáshoz való jog

Amennyiben adataidat a hozzájárulásod, vagy szerződés alapján kezeljük, kérheted tőlünk, hogy tagolt, olvasható formában küldjük meg részedre az általunk kezelt személyes adataid, más adatkezelőhöz történő továbbítás céljából.

Visszavonáshoz fűződő jog

Bármikor jogosult vagy arra, hogy a korábban számunkra megadott adatkezelési hozzájárulásodat visszavond, vagy hírlevelünkről leiratkozz.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben adatkezelés kapcsán joghátrány, jogsértést észleltél, vagy egyéb észrevételed van a jelen tájékoztatóban rögzített elérhetőségeinken közvetlenül fordulhatsz hozzánk.

Jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatsz az alábbi elérhetőségeken:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogsértés esetén bírósághoz is fordulhatsz, a per elbírálására hatáskörrel, és lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékességgel rendelkező törvényszékhez. A kereset tárgyában a bíróság soron kívül jár el, és a per során az adatkezelőnek szükséges bizonyítania, hogy a jogszabályban foglaltaknak megfelelt az adatkezelése.

Adatfeldolgozók

Személyes adataid védelmére kiemelt figyelmet fordítunk, ugyanakkor a szolgáltatásunk teljesítéséhez elengedhetetlen, hogy egyes adataidat velünk közreműködő partnereknek, azaz adatfeldolgozóknak továbbítsuk. Különösen, de nem kizárólagosan az alábbi adatfeldolgozók részére adjuk át adataid:

informatikai rendszerek üzemeltetője;

fizetési rendszerek, így különösen a bankkártyás fizetést biztosító szolgáltatók üzemeltetője;

futárszolgálatok.

Biztonsági intézkedések

A Szolgáltató részére a webtárhely szolgáltatást a Gedeon Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. biztosítja. A honlap (novenyietrend.hu) https protokollt használ, ill. a domainhez SSL tanúsítvány van, mely garantálja az adatok titkosított csatornán való közlekedését. A cég a webszerveren tárolt fájlok védelme érdekében kétlépcsős azonosítást alkalmaz az FTP kapcsolathoz, amihez csatlakozás előtt be kell jelentkezni a tárhely adminisztrációs felületére, ami szintén https protokollt működtet. Naprakész szoftverkörnyezettel dolgoznak, melyhez telepítik a legújabb, stabil frissítéseket. (pl. php, mysql, levelezőszerver, stb.) További biztosíték a biztonságos adattárolásra, hogy a szervertermet 24 órás biztonsági szolgálat őrzi.

Székhely: 2600 Vác, Zrínyi u. 9.
Cégjegyzékszám: 13-06-038121
Adószám: 29071522-2-13
Weboldal: http://www.gedeon.hu/

A Szolgáltató adatai és adatvédelmi szabályzata

Cégnév: Szabó Erzsébet Egyéni vállalkozó
Nyilvántartási szám: 39820882
Székhely: Zirc, Deák Ferenc utca 32. 8420
Adószám: 75697394-1-39
Fizetési számla száma: Erste Bank, 11600006-00000000-67379660
Telefonszám: +36 20 505 8426
E-mail cím: info@novenyietrend.hu
Kapcsolattartó: Szabó Erzsébet

A Szolgáltató adatvédelmi szabályzata az alábbi linken érhető el: https://novenyietrend.hu/aszf